Adatvédelmi Tájékoztató

Érvényes visszavonásig

Adatvédelmi Tájékoztató

Accworks|2019. november 22.

Adatkezelési tájékoztató Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Accworks (1013 Budapest, Krisztina krt. 41.), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) a www.accworks.hu oldalának látogatása során (a továbbiakban: „Honlap”) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a Honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevétele, megrendelése és a regisztráció során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink:

Adatkezelő: Accworks Co.
E-mail: ugyfelszolgalat@accworks.hu
Központ: 1013 Budapest, Krisztina krt. 41.

I. a kezelt adatok köre, Az adatkezelés célja, joglapja és az adatkezelés időtartama A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevők, valamint a hírlevelekre feliratkozók és a regisztrálók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama

I.) Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó:
Neve,
Címe,
Kontakt adatok,
E-mail címe,
Telefonszáma,
Számlázási adatok (adószám, bankszámla szám, bank neve, számla, vagy bizonylat száma),
szállítási név és cím,
kapcsolattartó személy és elérhetőségei lesznek rögzítve.
A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése. Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.

II. Adattovábbítás, adatfeldolgozó(k)
A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Amennyiben erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás. Adattovábbítás esetében Szolgáltató adattovábbítási nyilvántartást vezet.

A Honlap üzemeltetője és adatfeldolgozója:

III. Tárhelyszolgáltató
A Honlap tekintetében tárhelyszolgáltatóként vesszük igénybe az alábbi céget:
Név: Webhosticon Kft
Cím: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-949386
szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

VI. Cookie-k használata
Tájékoztatjuk, hogy a Honlapunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Goggle Analytics rendszerén keresztül történik. A Honlap látogatása során rögzítésre kerül az Felhasználó IP címe, a látogatás kezdete és a látogatás vége.
A Honlap látogatásával, annak egyes funkciói használatával és a cookie szabályzat elfogadásával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.
A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-k tárolását. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.
A Szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a Honlap látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg Felhasználónak.
A cookie-t Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére annak érdekében, hogy Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja ennek megfelelően a Szolgáltató köteles a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

V. felhasználók jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon közzétett nyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni, melyet a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbít a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető. Szolgáltató törli a Felhasználó adatait, ha azt a Felhasználó kéri és az adat törölhető, vagy a személyes adatok kezelése jogellenes, vagy hiányos és pontatlan és az adat pontossága helyessége nem orvosolható.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevél küldésről, mely esetben Szolgáltató nem küld több reklám célú megkeresést.

VI. Jogérvényesítés

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelésével kapcsolatosan a Szolgáltatónál, ha a Felhasználó személyes adatait Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt kezeli.
Felhasználó jogosult a Szolgáltató vélelmezetten jogellenes adatkezelése, illetve az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése, vagy kérelem nem teljesítése esetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálati eljárását kezdeményezni (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Ön továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

VII. Adatbiztonság

A Szolgáltató, valamint tárhelyszolgáltatójának informatikai rendszere működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk a Felhasználókat. A Szolgáltató és tárhelyszolgáltatójának informatikai rendszere védelmet nyújt a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a vírusok, a spam-ek, a hacker és egyéb támadások ellen.
VIII. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsuk.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017. 09. 13. napjától lép hatályba.