általános szerződési feltételek

érvényes visszavonásig

általános szerződési feltételek

Accworks|2019. november 22.

Az általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák az Accworks (továbbiakban: Szolgáltató) ás a Megrendelő közötti Szolgáltatási szerződés feltételeit. Az áSZF a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan melléklete, melynek elfogadásával és a szerződés aláírásával a felek között a Szolgáltatási szerződés létrejön. Amennyiben a szerződésben külön nem szerepel, úgy az Accworks részéről a megrendelést minden esetben a rendszer üzemeltetője jegyzi. Az accworks.hu oldalon leadott online regisztráció szerződésnek és aláírt megrendelésnek minősül külön papír alapú szerződés nélkül is.

A szerződés tartalma:

A Szolgáltató vállalja a Megrendelő szerződésben feltüntetett adatainak - a szerződés létrejöttét követő 2 munkanapon belüli - rögzítését, nyilvántartását a www.accworks.hu rendszerben és szolgáltatói adatbázisában, az adatoknak külső érdeklődők részére való kiajánlása mellett. Az Accworks rendszere nem publikál cégeket semmilyen formában, partnerei semmilyen adatát nem teszi közzé.
A Megrendelő kötelezi magát, hogy a rögzített adatoknál, az esetleges hibáknál korrigálást kezdeményez. Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatok aktualitását, valóságtartalmát nem ellenőrzi, így az esetleges adatmódosulásokból, adathibákból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Megrendelő az általa megadott adatok valódiságáért teljes mértékben szavatol.
A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett adatmódosulásokat díjmentesen átvezeti. A Megrendelő a Szolgáltatót felmenti a nyilvántartásba vett adatok tekintetében az adatvédelmi törvényben rögzített adatkezelési korlátozások alól.
Megrendelő dönt arról, hogy a beérkezett adatok alapján egy-egy partnerrel kíván-e kapcsolatba lépni bármely formában, avagy elvállal-e egy megrendelést, erre vonatkozóan semmiféle kötelezettsége Megrendelőnek nincs.
A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a létrejött Szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató által kibocsátott díjbekérő alapján a szolgáltatási díj összegét határidőn belül a Szolgáltató részére megfizeti.
Az egyenleg kizárólag csak a Megrendelő által elvállalt és a rendszerben visszaigazolt munkák esetén csökken, függetlenül az elvállalt munka típusától, a megfelelő csomag erejéig.
Az egyenleg teljes mértékben felhasználható (nulla forintig). Szerződés lejárta után az egyenlegből esetlegesen fennmaradó rész folytatólagosan felhasználható.
Amennyiben egyenleg a szerződés lejárta előtt elfogy, Megrendelő dönt arról, hogy ismét feltölti az egyenleget, vagy a továbbiakban a szolgáltatást szünetelteti (legalább 3 évre).
Előfizető a kiválasztott csomagnak megfelelő díj ellenében a csomagban megjelölt számú ügyféllel köthet szerződést. Szolgáltató vállalja, hogy futamidő alatt 3 éves átlagban minimum 45 különböző partnert tesz hozzáférhetővé Megrendelő részére, mely partnerekhez kizárólag Megrendelő jut hozzá (konkurenciamentesség).

Szolgáltató:
Accworks Co. (Karácsony Zoltán ev.)
Székhely: 2040 Budaörs, Széchenyi u. 23.
Adószám: 58111460-1-33
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@accworks.hu

A szerződés hatálya:

A regisztráció egyszeri alkalommal történik, lejárati ideje az egyenleg kimerülése. A megbízott egyéb költséget nem számol fel. A Megbízott a Megbízó által a rendelkezésére bocsátott adatok alapján ügyintézői szolgáltatást vállal a a regisztrációval kapcsolatosan.
2. A Szolgáltatási szerződést a felek határozatlan időre hozzák létre. A szerződés futamideje a rendszerbe való első belépés alkalmával kezdődik.
A felek a szerződés meghosszabbítására a fentiek szerint korlátlan számú évig jogosultak de nem kötelezettek.
4. Megrendelő jogosult a szolgáltatást annak megrendelésétől számított 4 napon belül jogkövetkezmény nélkül felmondani, ezután beáll Megrendelő fizetési kötelezettsége. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait - követelése behajtása érdekében - jogi képviselőjének átadni.
A Megrendelőt rendes felmondása nem mentesíti a fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól, illetve ezen jogcímen díjvisszafizetésnek helye nincs. Csomagváltás kizárólag magasabb szintű csomagra lehetséges.
5. A felek rögzítik, hogy nyilatkozataikat egymás felé úgy teszik meg, hogy a jelen szerződésben rögzített címre címezve, tértivevényesen postára adják, illetve elektronikus levélben vagy a kapcsolattartón keresztül értesítik egymást. A tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a nem kereste, elköltözött, ismeretlen cím jelölésekkel második alkalommal bontatlanul visszaérkező iratot a visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik.
6., Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által küldött Szerződés az Accworks-jelző alapján pecsét és aláírás nélkül is érvényes, mely mindkét felet kötelezi és jogosítja.
7. A szerződés határozatlan időtartamú, azt megszüntetni nem szükséges, díjvisszafizetésre ezen a jogcímen lehetőség nem áll fenn.
Szerződés megkötésétől számított 12 hónap eltelte után lehetőség van közös megegyezés esetén a fennmaradó díjat átkonvertálni egy másik csomagra

Az elektronikus levélben, kapcsolattartási címként megjelölt e-mail címre küldött közleményt a felek a küldést követő naptól tekintik a másik fél számára kézbesítettnek. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, jelen szerződés alkalmazásából eredő vita esetén - amennyiben a Felek peren kívül nem jutnak egyezségre - Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. és egyéb kapcsolódó jogszabályok irányadók.